Acció Salut és conscient de l’augment en les últimes dècades de la creixent preocupació de la població per la higiene i la seguretat dels aliments així com de la demanda dels consumidors per  que se’ls garanteixi que els productes alimentaris que adquireixen, els menús que ingereixen en restaurants i altres establiments de cátering, siguin segurs, nutritius i salubres, i que la tecnologia utilitzada en la seva elaboració compleixi les normes mínimes de qualitat.

Les autoritats sanitàries són exigents també en aquest àmbit i  exigeixen, en els continus controls de qualitat sanitària i alimentària, a les empreses la formació adequada de les persones que manipulen aliments. Així mateix exigeixen aquesta formació a qualsevol empresa que pretengui establir-se de nou.

Formació regulada UE i BOE

Objectius del curs

En finalitzar el curs  l’alumne haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar  un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats on el seu exercici professional ho requereixi.

Programa

MÒDUL 1. Contribució del maneig higiènic dels aliments a la salut familiar i de la població

MÒDUL 2. Condicions del personal que manipula aliments

MÒDUL 3. Condicions de l’establiment on es preparen aliments

MÒDUL 4. Maneig higiènic en el procés d’elaboració dels aliments

MÒDUL 5. Sectors d’hostaleria, restauració col·lectiva i venda de matèries primeres

MÒDUL 6. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

MÒDUL 7. Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC)

Manipulador d’aliments en HOSTALERIA, SERVEIS DE MENJARS PREPARATS I VENDA DE MATÈRIES PRIMERES: necessari en serveis del sector hosteler (cambrer, punxi, cuiner, barman), del sector de menjars preparats (catering, ajudant de menjador escolar etc.), del sector de venda de matèries primeres (venedors de xarcuteria, frutería, peixateria etc.) i del sector relacionat amb l’assistència sanitària: residències geriátricas, hospitals, ajuda a domicili, centres de dia etc.

El curs inclou i capacita per exercir a més en aquells llocs de treball on és necessari el Certificat bàsic de manipulador d’aliments destinat a transportistes, reponedors de supermercat, etc.

Certificat i acreditació

Curs realitzat d’acord amb la resolució del RD 109/2010 de la Generalitat de Catalunya on s’atorga a Acció Salut l’autorització com a entitat formadora en manipulació d’aliments. El certificat original que es lliura a l’alumne/a a la finalització del curs és vàlid per a tot l’àmbit nacional i compleix amb els requisits legals que li són exigits a l’empresa a l’efecte de fer constar la formació en matèria de manipulació d’aliments dels seus treballadors.

El certificat no té caducitat. No obstant això, és possible que l’empresa per la qual es treballi hagi de complir amb un pla d’higiene on estableixi que els seus treballadors han de rebre formació en aquest àmbit cada cert temps (entre quatre i sis anys). En aquest cas haurà de renovar-se seguint les instruccions de l’empresa en aquest termini.

Per conèixer com és la situació actual de la formació en manipulació d’aliments i com afecta als establiments d’hostaleria, serveis de menjars preparats i venda de matèries primeres,  pot fer-ho a través del següent enllaç.

Generalitat de Catalunya. Normativa, requisits i formació dels manipuladors d’aliments

Material de l’alumne/a

Una vegada formalitzada la matrícula l’alumne rebrà per correu electrònic, en un termini màxim de 24h, una clau personal per accedir a l’aula virtual on disposarà dels recursos educatius en online i el material necessari elaborat especialment per al correcte seguiment i aprofitament del curs.

El material s’agrupa en:

– Materials didàctics. Els continguts formatius del curs es presenten de forma ordenada i progressiva facilitant així l’aprenentatge, amb navegació virtual s’ofereixen els temes que componen el programa del curs acompanyats de comentaris aclaridors, imatges, esquemes i altres recursos pedagògics que fan del curs un aprenentatge amè i motivador.

– Presentacions, recursos audiovisuals i altres propostes interactives que l’alumne podrà descarregar i visualitzar on line a l’aula virtual del curs, de manera que pugui ampliar fàcilment i aprofundir en els contingut i aconseguir els objectius de la formació.

– Activitats d’avaluació. Per aconseguir els objectius i obtenir el certificat acreditatiu del curs serà necessari realitzar les qüestionis  tipus test d’opció múltiple  i la resolució de les preguntes de resposta  curta i interactiva associades a cada mòdul formatiu.

També es proposen altres activitats voluntàries de reforç com a qüestionaris de doble opció (V/F) i de resposta curta interactiva a l’aula virtual.

Avaluació del curs

És possible començar a treballar els continguts del curs el mateix dia en què es realitza la inscripció.

Una vegada formalitzada la matrícula un  tutor d’Acció Salut es posa en contacte amb l’alumne per explicar-li els aspectes més rellevants per superar la formació i facilitar la clau personal d’accés a l’aula virtual i als continguts del curs.

Per obtenir el certificat serà necessari obtenir un percentatge d’encert igual o superior al 50% en el total de les dues avaluacions plantejades:

– Avaluació 1. 50 qüestionis tipus test de resposta múltiple.

– Avaluació 2. 25 qüestions de resposta dinàmica a l’aula virtual del curs. Consisteix en relacionar conceptes, completar imatges, arrossegar la resposta certa i altres opcions interactives.

Una vegada completats els exercicis i revisats pel tutor, l’alumne rep, en un termini no superior a una setmana, al seu domicili i per correu postal, el certificat acreditatiu del curs. Si l’alumne ho sol·licita Acció Salut pot també adjuntar una còpia en format pdf a l’espera del definitiu en format paper.

Tutories i seguiment del curs

L’alumne disposarà a tot moment amb la possibilitat de realitzar tutories personalitzades mitjançant un número de telèfon  exclusiu per aclarir dubtes i realitzar consultes en un horari específic per a tal efecte.

A més disposarà d’una adreça de correu electrònic per plantejar dubtes, aclariments, propostes etc.

Aplicació pràctica i professional del curs

La formació i el certificat en manipulació d’aliments es converteix en una eina imprescindible en la inserció en múltiples sectors professionals relacionats directa o indirectament amb la manipulació dels aliments:

– Sector comercial: reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixateria

– La totalitat de llocs en hostaleria i serveis de càtering: cambrer, ajudant de cuina, cuiner…

– Personal ajudant en menjadors escolars

– Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, hospitals, ajuda a domicili

– Personal encarregat de demostracions amb productes d’alimentació

– Personal empleat d’empreses de transport o de repartiment de mercaderies

– Altres àmbits o sectors on es manipulen aliments: hostesses de congressos, personal del sector de fabricació de productes alimentosos, personal responsable del tractament d’aigües potables etc.

Duració: 8 h. teòriques
Modalidat: A distància/Presencial
Idioma: Castellà/Català

Preu (a distància): 35 €

Empreses i entitats sol·licitin pressupost i proposta formativa presencial o a distància per a grups mitjançant el nostre formulari de contacte