El present curs vol presentar-se com un repte per continuar en l’esforç per millorar la qualitat assistencial dels trastorns mentals reconeixent des del principi l’important paper i la grandíssima labor que ocupen els cuidadors psiquiàtrics (mèdics, psicòlegs, infermeres, educadors…) i en molt especialment la dels auxiliars/cuidadors en infermeria psiquiàtrica.

Partim també de la importància que la seva formació sigui el més àmplia i correcta possible per a millorar la qualitat assistencial, però també per a poder promocionar-se i competir laboralment en un ampli camp de possibilitats: hospitals, centres de dia, residències geriàtriques, residències psiquiàtriques, assistència primària, cures a domicili etc.

Per aquest motiu i pel buit de formació específica que hem trobat per a aquest col·lectiu, ens hem plantejat oferir un curs especial per a auxiliars d’infermeria o per a qualsevol persona interessada a conèixer o aprofundir en els trastorns mentals i orientar la seva activitat cuidadora, present o futura, a millorar aquestes cures i la qualitat de vida d’un col·lectiu de malalts que creix en la nostra societat i que requereix cada vegada més persones i professionals bé preparats, capaces de satisfer les seves necessitats.

 ACREDITACIÓ  CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

 Acreditació amb número 09/027247-TGM

atorgada pel CCFCPS a Pascual Romero Dueñas

Col·legiat d’infermeria 08-056340

Objectiu del curs

L’objectiu principal del curs és aconseguir un bon coneixement dels trastorns mentals per a millorar i optimitzar la qualitat de les cures, a més a més d’adquirir valors personals de caràcter ètic sobre la persona i l’ésser humà per poder enforcar les cures des d’una perspectiva holística i integradora dels malalts com entitats bio-psico-socials.

L’alumne/a ha de ser capaç, al finalitzar el curs, de conèixer els recursos terapèutics aplicables a la pràctica professional i ser autònom per realitzar una avaluació permanent de les tasques realitzades.

Programa

Tema 1. Conceptes de salut i malaltia mental
Tema 2. Ambient terapèutic i relació d’ajuda
Tema 3. Alteracions psicopatològiques
Tema 4. Trastorns mentals orgànics
Tema 5. Trastorns psicòtics
Tema 6. Trastorns de l’humor
Tema 7. Trastorns neuròtics o d’ansietat
Tema 8. Trastorns de la conducta alimentària
Tema 9. Alcoholisme i drogodependències
Tema 10. Trastorns de la son
Tema 11. Trastorns de la personalitat i comportament de l’adult
Tema 12. Trastorns de la infància i l’adolescència
Tema 13. Tècniques de relaxació i teràpia ocupacional
Tema 14. Nivells d’assistència psiquiàtrica
Tema 15. Urgències psiquiàtriques

Descarregar programa complet del curs. PDF

Certificació i acreditació

Curs acreditat oficialment pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries / Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 7,4 crèdits.

Puntuable i baremable en concursos d’oposicions a la Sanitat Pública i borses de treball privades i del Sistema Nacional de Salut.

L’acreditació té valor en tot el territori nacional, sigui quina sigui la Comunitat Autònoma (Administració Pública) que expedeixi l’acreditació, segons la Llei 44/2003 i el Reial Decret 1142/2007.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 44/2003 només poden ser preses en consideració, en la carrera dels Professionals Sanitaris, les activitats de formació continuada que tinguin l’acreditació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Material de l’alumne

Un cop formalitzada la matrícula l’alumne rebrà per correu electrònic, en un termini de 24h, una clau personal per accedir a l’aula virtual on disposarà dels recursos educatius on line i el material necessari elaborat especialment per el correcte seguiment i aprofitament del curs.

El material s’agrupa en:

– Materials didàctics. Els continguts formatius del curs es presenten de forma ordenada i progressiva per facilitant així l’aprenentatge,  amb navegació virtual s’ofereixen els temes que composen el programa del curs acompanyats de comentaris aclaridors, imatges, esquemes i d’altres recursos pedagògics que fan del curs un aprenentatge amè i motivador.

– Presentacions, recursos audiovisuals i d’altres propostes interactives que l’alumne podrà descarregar i visualitzar on-line a l’aula virtual del curs, de manera que pugui fàcilment ampliar i aprofundir en els continguts i aconseguir els objectius de la formació.

– Activitats d’avaluació. Per assolir els objectius i obtenir el certificat acreditatiu del curs caldrà realitzar i superar les activitats descrites a la pestanya avaluació.

També es proposen d’altres activitats de reforç i avaluació com qüestionaris de doble opció (V/F) i de resposta curta interactiva a l’aula virtual.

Metodologia i avaluació

Per a superar el curs serà necessari superar correctament amb una nota mitja igual o superior al 70% de les  totes les activitats d’avaluació proposades a l’aula virtual del curs segons el programa formatiu.

Activitat d’avaluació 1. Qüestions d’opció múltiple assignades a cada tema del programa.

Activitat d’avaluació 2. Qüestions de resposta curta interactiva a la plataforma d’aprenentatge

Activitat d’avaluació 3. Resolució d’un cas pràctic a escollir de tres propostes a l’aula de formació

Activitat d’avaluació 4. Qüestionari final de respostes de doble opció. Verdader / fals

L’alumne a més podrà realitzar un treball d’investigació de manera optativa per tal d’aprofundir i afermar els coneixements pràctics i conceptuals adquirits.

Tutories i seguiment del curs

L’alumne disposarà en tot moment de la possibilitat de realitzar tutories personalitzades mitjançant un número de telèfon exclusiu per a aclarir dubtes i realitzar consultes en un horari específic per a tal efecte.

A més a més disposarà d’una adreça de correu electrònic per a plantejar dubtes, aclariments, propostes etc.

Aplicació pràctica i professional del curs

Des de Acció Salut ens esforcem per aconseguir que la formació dels cuidadors presents i futurs sigui el més àmplia i correcta possible. És objectiu del curs millorar la qualitat assistencial fent-la més humana, holistica i professional però també assolir que els cuidadors puguin promocionar-se i competir laboralment en un ampli camp de possibilitats i recursos sanitaris:

– Atenció hospitalària.
– Centres de dia.
– Residències geriàtriques.
– Atenció en Centres de Salut Mental.
– Atenció primària.
– Cures i atenció a domicili
– Atenció sociosanitària
– etc.

Perfil professional de l’alumne/a

– Professionals sanitaris de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l´atenció psiquiàtrica i de salut mental.

– Estudiants de cicle de grau mig en Cures Auxiliars d’Infermeria que, un cop graduats i finalitzats els seus estudis, vulguin completar els seus coneixements i currículum amb una formació complementària i especialitzada.

– Professionals sanitaris que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

Tot i que els crèdits atorgats pel CCFCPS únicament són computables en borses de treball i oposicions per a professionals sanitaris titulats, la matrícula del curs i la recepció dels respectiu certificat d’aprofitament és oberta a:

– Qualsevol persona interessada en aprofundir o iniciar-se en l’àmbit sanitari i les cures d’infermeria relacionades amb l’atenció psiquiàtrica i la salut mental

Durada: 59 h. teòriques
Crèdits: 8,2
Modalitat: A distància
Idioma: Castellà

Preu: 75 €

Aprofita els nostres descomptes

65€/curs si et matricules en 2 cursos d’infermeria
60€/curs si et matrícules en 3 cursos d’infermeria